Tag Archives: yin

Aikido en de Structuur van het Universum [Dutch Version]

Morihei Ueshiba Voordrachten
*This is a Dutch translation of the article "Aikido and the Structure of the Universe – Ichirei Shikon Sangen Hachiriki / 一霊四魂三元八力", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
In ‘Kiichi Hogen en het Geheim van Aikido’ traceerden we een link tussen wat de Grondlegger van Aikido Morihei Ueshiba aankaartte als een van de ‘Geheimen’ van Aikido en Chinese militaire strategie. In ‘Morihei Ueshiba, Budo en Kamae’ legden we een verband tussen een sectie uit de technische handleiding ‘Budo’ van Morihei Ueshiba uit 1938, en enkele veel voorkomende concepten uit de Chinese krijgskunsten.
Natuurlijk is er meer. Nog veel meer. Als een rode draad loopt het dwars door alle voordrachten en essays van Morihei Ueshiba heen. Als de verbanden eenmaal zijn gelegd zal dit, denk ik, duidelijk worden. Voor de hand liggend zelfs. Wat ook duidelijk zal worden is de trainingsmethodologie die  zonder twijfeltaal door de Grondlegger zelf zal worden blootgelegd.
Om te beginnen zei Morihei Ueshiba met regelmaat dat ‘Ichirei Shikon Sangen Hachiriki’ (‘Een Geest, Vier Zielen, Drie Oorsprongen, Acht Krachten’) de basisstructuur van het Universum en de basisstructuur van Aikido voorstelde.

Aikido ™ – Kan er echt een handelsmerk op zitten? [Dutch Version]

Reg. No.2313434, June 28, 1991 – Registered Trademark "Aikikai"
*This is a Dutch translation of the article "Aikido ™ – Can it really be trademarked? – Who’s doing Aikido, who isn’t, and who decides.", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Hier is iets wat me opviel in het boek ‘Best Aikido, The Fundamentals’ (Kisshomaru Ueshiba Doshu en Moriteru Ueshiba Hombu Dojo-Cho) die in 1997 werd gepubliceerd als「規範合氣道基本編」 in het Japans:
Q:合気道の分派はあるのですか。
A:確かに巷には合気会とは別に「○○合気道」と名乗っている団体が存在します。 中には、素姓の知れぬ訳の判らぬようなものもあるようです。しかし、開祖・植芝盛平に連ならないもの、その教えを逸脱したものは、いかに外見を似せようが、深遠そうな哲理を語ろうが、合気道ではありません。 例えば、競技試合を行っているようなものは明らかに合気道本来の姿を忘れたもので、合気道と呼ぶことはできません。私どもで言う合気道には分派は存在しないと考えています。分派がいくつもあるという考えは、それ自体が合気道を貶(おとし)めるものでしょう。
Q: Bestaan er verschillende scholen in Aikido?A: Er bestaan zonder meer vele systemen die beweren ‘zo en zo Aikido’ te doen zonder echt te weten wat Aikido is. En er bestaan ook versplinterde groepen die gesticht zijn door voormalige leerlingen van de Grondlegger waarbij enkele zelfs zo ver zijn gegaan om georganiseerde competities te introduceren, iets wat volledig tegen de geest van Aikido indruist. Los van hoe de technieken ook overeen mogen komen, als ze gescheiden zijn van de geest van de Grondlegger is het geen Aikido.
We beschouwen het niet zozeer als verschillende Aikido scholen. Als we te veel  onderscheid maken tussen de verschillende interpretaties van de technieken zal het universele karakter van Aikido verzwakken.

Aikido and the Structure of the Universe

Morihei Ueshiba Lectures

In "Kiichi Hogen and the Secret of Aikido" we traced a connection between what Aikido Founder Morihei Ueshiba cites as one of the "Secrets" of Aikido and Chinese military strategy. In "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae" we traced a connection between a section of the technical manual "Budo", published in 1938 by Morihei Ueshiba, and certain very common concepts in Chinese martial arts.
Of course, there’s more, a lot more, threaded all through Morihei Ueshiba’s lectures and essays. Once the connections are laid out I think that this will become clear – even obvious. What will also become clear is the training methodology being laid out, in no uncertain terms, by the Founder.
For a start, Morihei Ueshiba would often say that "Ichirei Shikon Sangen Hachiriki" ("One Spirit, Four Souls, Three Origins, Eight Powers") represented the basic structure of the Universe, and the basic structure of Aikido.

Aikido ™ – Can it really be trademarked?

Reg. No.2313434, June 28, 1991 – Registered Trademark "Aikikai"
Here’s something that caught my eye from "Best Aikido, The Fundamentals" (Kisshomaru Ueshiba Doshu and Moriteru Ueshiba Hombu Dojo-cho), which was published in 1997 as 「規範合氣道基本編」 in Japanese:
Q:合気道の分派はあるのですか。
A:確かに巷には合気会とは別に「○○合気道」と名乗っている団体が存在します。 中には、素姓の知れぬ訳の判らぬようなものもあるようです。しかし、開祖・植芝盛平に連ならないもの、その教えを逸脱したものは、いかに外見を似せようが、深遠そうな哲理を語ろうが、合気道ではありません。 例えば、競技試合を行っているようなものは明らかに合気道本来の姿を忘れたもので、合気道と呼ぶことはできません。私どもで言う合気道には分派は存在しないと考えています。分派がいくつもあるという考えは、それ自体が合気道を貶(おとし)めるものでしょう。
Q:Are there different schools of Aikido?
A:To be sure, there are many systems that claim to be "such-and-such Aikido," even without really knowing what Aikido is. And there are some splinter groups that have been established by former students of the Founder, with a few even going so far as to introduce organized competition, something that is totally contrary to the spirit of Aikido. Regardless of how similar the techniques appear, if they are divorced from the spirit of the Founder it is not Aikido.
We do not like to think that there are separate schools of Aikido. If we draw too many distinctions between different interpretations of the techniques, the universal character of Aikido will be degraded.