Tag Archives: stevens

Morihei Ueshiba, Budo en Kamae deel 2 [Dutch Version]

John Stevens at the Aikido Celebration 2011 banquet in Honolulu, Hawaii
*This is a Dutch translation of the article "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae Part 2 – A note from John Stevens", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Recentelijk (27 februari 2012) plaatste ik een Blog getiteld ‘Morihei Ueshiba, Budo en Kamae.’ In dat artikel gebruikte ik een citaat uit de vertaling van Budo, ‘Budo: Teachings of the Founder of Aikido’ door John Stevens.
John Stevens vroeg me of ik een reactie wilde plaatsen, wat ik bij deze doe, samen met mijn reactie daarop.

Morihei Ueshiba, Budo en Kamae [Dutch Version]

‘Kamae’ van de technische handleiding ‘Budo’, Morihei Ueshiba 1938
*This is a Dutch translation of the article "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae – Why we don’t know how to stand up and walk.", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Staan en lopen, dat lijkt me nogal fundamenteel. Het is zo fundamenteel dat het zo’n beetje het eerste is wat je leert in de meeste budo. Of zelfs in het leven, als je tenminste zo ver terug kunt herinneren.
Zoals iedereen kreeg ook ik basis les in hoe ik moest staan toen ik met Aikido begon. Richt de voorste voet naar voren en de achterste voet naar buiten in een hoek. Sommige scholen gebruiken een meer gedetailleerde omschrijving maar dit is meestal de algemene strekking.
Nogal eenvoudig nietwaar? Iedereen kan het. Wat misschien ook het probleem is. Als iedereen het kan, en je doet in essentie hetzelfde wat je altijd al hebt gedaan…waarom breng je dan al die tijd op de mat door?
‘Budo’ is een vooroorlogse handleiding gepubliceerd in 1938 door de Grondlegger van Aikido, Morihei Ueshiba. Het werd oorspronkelijk geschreven voor Prins Kaya Tsunenori, een lid van een zijtak van de Keizerlijke familie. Kayanomiya werd uiteindelijk inspecteur van de Toyama Legerschool waar Morihei Ueshiba voor de oorlog als instructeur werkzaam was.
‘Budo’ blijft de grootste en meest geordende verzameling technieken van de vooroorlogse periode. Een Engelstalige editie (‘Budo: Teachings of the Founder of Aikido’), vertaald door John Stevens, werd gepubliceerd in 1991.
Een andere editie, de ‘Takemusu Aikido Special Edition’, vertaald door Sonoko Tanaka en Stanley A. Pranin werd gepubliceerd in 1999 (‘Budo: Commentary on the 1938 Training Manual of Morihei Ueshiba’). Deze editie bestaat uit fragmenten uit de Japanse tekst en voorzien van commentaar door Morihiro Saito, zowel in het Engels als in het Japans.

Aikido ™ – Kan er echt een handelsmerk op zitten? [Dutch Version]

Reg. No.2313434, June 28, 1991 – Registered Trademark "Aikikai"
*This is a Dutch translation of the article "Aikido ™ – Can it really be trademarked? – Who’s doing Aikido, who isn’t, and who decides.", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Hier is iets wat me opviel in het boek ‘Best Aikido, The Fundamentals’ (Kisshomaru Ueshiba Doshu en Moriteru Ueshiba Hombu Dojo-Cho) die in 1997 werd gepubliceerd als「規範合氣道基本編」 in het Japans:
Q:合気道の分派はあるのですか。
A:確かに巷には合気会とは別に「○○合気道」と名乗っている団体が存在します。 中には、素姓の知れぬ訳の判らぬようなものもあるようです。しかし、開祖・植芝盛平に連ならないもの、その教えを逸脱したものは、いかに外見を似せようが、深遠そうな哲理を語ろうが、合気道ではありません。 例えば、競技試合を行っているようなものは明らかに合気道本来の姿を忘れたもので、合気道と呼ぶことはできません。私どもで言う合気道には分派は存在しないと考えています。分派がいくつもあるという考えは、それ自体が合気道を貶(おとし)めるものでしょう。
Q: Bestaan er verschillende scholen in Aikido?A: Er bestaan zonder meer vele systemen die beweren ‘zo en zo Aikido’ te doen zonder echt te weten wat Aikido is. En er bestaan ook versplinterde groepen die gesticht zijn door voormalige leerlingen van de Grondlegger waarbij enkele zelfs zo ver zijn gegaan om georganiseerde competities te introduceren, iets wat volledig tegen de geest van Aikido indruist. Los van hoe de technieken ook overeen mogen komen, als ze gescheiden zijn van de geest van de Grondlegger is het geen Aikido.
We beschouwen het niet zozeer als verschillende Aikido scholen. Als we te veel  onderscheid maken tussen de verschillende interpretaties van de technieken zal het universele karakter van Aikido verzwakken.

Morihei Ueshiba, Budo and Kamae Part 2

John Stevens at the Aikido Celebration 2011 banquet in Honolulu, Hawaii
The other day (February 27th 2012) I posted a blog here entitled "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae". In that article I cited a quotation of the John Stevens translation of Budo, "Budo: Teachings of the Founder of Aikido".
John Stevens has asked that I post a response from here, which I will do, along with my own response.

Morihei Ueshiba, Budo and Kamae

"Kamae" from the technical manual "Budo", Morihei Ueshiba 1938

Standing and walking – that’s pretty basic. It’s so basic that it’s really the first thing you learn in most budo, or even in life – if anybody can remember back that far.
Like everybody else, I received basic instructions in how to stand when I started Aikido – point the front foot forward and the back foot out at an angle. Some places break that down into a more detailed description, but that’s usually the gist of it.
Pretty easy right? Anybody can do it – which may be the problem. If anybody can do it, and you’re doing essentially the same thing that you’ve always done…why are you spending all that time on the mat?
"Budo" is a pre-war technical manual published in 1938 by Aikido Founder Morihei Ueshiba. It was originally created for Prince Kaya Tsunenori, member of a collateral branch of the imperial family. Kayanomiya would eventually become Superintendant of the Army Toyama School – where Morihei Ueshiba would act as an instructor before the war.
"Budo" remains the largest and most organized collection of technique from the pre-war period, and an English edition ("Budo: Teachings of the Founder of Aikido"), translated by John Stevens, was published in 1991.
A separate edition, the "Takemusu Aikido Special Edition", translated by Sonoko Tanaka and Stanley A. Pranin, was published in 1999 ("Budo: Commentary on the 1938 Training Manual of Morihei Ueshiba"). This edition is composed of some excerpts from the Japanese text, along with a commentary by Morihiro Saito, in both English and Japanese.