Tag Archives: kamae

Morihei Ueshiba, Budo en Kamae deel 2 [Dutch Version]

John Stevens at the Aikido Celebration 2011 banquet in Honolulu, Hawaii
*This is a Dutch translation of the article "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae Part 2 – A note from John Stevens", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Recentelijk (27 februari 2012) plaatste ik een Blog getiteld ‘Morihei Ueshiba, Budo en Kamae.’ In dat artikel gebruikte ik een citaat uit de vertaling van Budo, ‘Budo: Teachings of the Founder of Aikido’ door John Stevens.
John Stevens vroeg me of ik een reactie wilde plaatsen, wat ik bij deze doe, samen met mijn reactie daarop.

Morihei Ueshiba, Budo en Kamae [Dutch Version]

‘Kamae’ van de technische handleiding ‘Budo’, Morihei Ueshiba 1938
*This is a Dutch translation of the article "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae – Why we don’t know how to stand up and walk.", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Staan en lopen, dat lijkt me nogal fundamenteel. Het is zo fundamenteel dat het zo’n beetje het eerste is wat je leert in de meeste budo. Of zelfs in het leven, als je tenminste zo ver terug kunt herinneren.
Zoals iedereen kreeg ook ik basis les in hoe ik moest staan toen ik met Aikido begon. Richt de voorste voet naar voren en de achterste voet naar buiten in een hoek. Sommige scholen gebruiken een meer gedetailleerde omschrijving maar dit is meestal de algemene strekking.
Nogal eenvoudig nietwaar? Iedereen kan het. Wat misschien ook het probleem is. Als iedereen het kan, en je doet in essentie hetzelfde wat je altijd al hebt gedaan…waarom breng je dan al die tijd op de mat door?
‘Budo’ is een vooroorlogse handleiding gepubliceerd in 1938 door de Grondlegger van Aikido, Morihei Ueshiba. Het werd oorspronkelijk geschreven voor Prins Kaya Tsunenori, een lid van een zijtak van de Keizerlijke familie. Kayanomiya werd uiteindelijk inspecteur van de Toyama Legerschool waar Morihei Ueshiba voor de oorlog als instructeur werkzaam was.
‘Budo’ blijft de grootste en meest geordende verzameling technieken van de vooroorlogse periode. Een Engelstalige editie (‘Budo: Teachings of the Founder of Aikido’), vertaald door John Stevens, werd gepubliceerd in 1991.
Een andere editie, de ‘Takemusu Aikido Special Edition’, vertaald door Sonoko Tanaka en Stanley A. Pranin werd gepubliceerd in 1999 (‘Budo: Commentary on the 1938 Training Manual of Morihei Ueshiba’). Deze editie bestaat uit fragmenten uit de Japanse tekst en voorzien van commentaar door Morihiro Saito, zowel in het Engels als in het Japans.

Morihei Ueshiba, Budo and Kamae Part 2

John Stevens at the Aikido Celebration 2011 banquet in Honolulu, Hawaii
The other day (February 27th 2012) I posted a blog here entitled "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae". In that article I cited a quotation of the John Stevens translation of Budo, "Budo: Teachings of the Founder of Aikido".
John Stevens has asked that I post a response from here, which I will do, along with my own response.

Morihei Ueshiba, Budo and Kamae

"Kamae" from the technical manual "Budo", Morihei Ueshiba 1938

Standing and walking – that’s pretty basic. It’s so basic that it’s really the first thing you learn in most budo, or even in life – if anybody can remember back that far.
Like everybody else, I received basic instructions in how to stand when I started Aikido – point the front foot forward and the back foot out at an angle. Some places break that down into a more detailed description, but that’s usually the gist of it.
Pretty easy right? Anybody can do it – which may be the problem. If anybody can do it, and you’re doing essentially the same thing that you’ve always done…why are you spending all that time on the mat?
"Budo" is a pre-war technical manual published in 1938 by Aikido Founder Morihei Ueshiba. It was originally created for Prince Kaya Tsunenori, member of a collateral branch of the imperial family. Kayanomiya would eventually become Superintendant of the Army Toyama School – where Morihei Ueshiba would act as an instructor before the war.
"Budo" remains the largest and most organized collection of technique from the pre-war period, and an English edition ("Budo: Teachings of the Founder of Aikido"), translated by John Stevens, was published in 1991.
A separate edition, the "Takemusu Aikido Special Edition", translated by Sonoko Tanaka and Stanley A. Pranin, was published in 1999 ("Budo: Commentary on the 1938 Training Manual of Morihei Ueshiba"). This edition is composed of some excerpts from the Japanese text, along with a commentary by Morihiro Saito, in both English and Japanese.